1. Đại số: Chương IV – Hàm số y=ax2( a≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn

 

-  Ôn tập chương III( tiết 45) - Hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn: http://youtu.be/c9bAyssh_es

2. Hình học

Góc có đỉnh ở trong đường tròn, Góc có đỉnh ở ngoài đường tròn: http://youtu.be/C3MM46Jtx64

Bài giảng:Cung chứa góc và luyện tập https://youtu.be/LPVGnEQ3NBk