1. Ôn tập chương I: Sinh vật và môi trường 

2. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

3. Ảnh hưởng của Ánh Sáng

4. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm