Triển khai hệ thống phần mềm quản lý giáo dục các trường phổ thông năm học 2019-2020