Nhắc nhở công tác phòng rét, đảm bảo an toàn cho học sinh