Tổ chức kì thi kho học kĩ thuật dành cho học sinh các trường THCS trên địa bàn quận năm học 2020-2021