Triển khai công tác báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2019-2020