“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, Nên thiên sử vàng”

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳