Danh sách học sinh đạt học bổng xanh tháng 10 năm học 2019 -2020. 

Download tại đây   HBX T10.doc