Danh sách trao tặng học bổng xanh tháng 11: xem tại đây HBX T11.doc