- Bài giảng: Bài giảng: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí - https://youtu.be/_ZWCgBUQQN4

- Bài giảng: Viếng lăng bác - tác giả: Viễn Phương: http://youtu.be/JONHQc6tRJE

- Bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ - tác giả: Thanh Hải: http://youtu.be/8zFkbfZzVBg