Tải giấy mời tại đây để có link vào phòng họp : GM ĐDCMHS.pdf