- Công văn số 1602 UBND - KGVX ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, học viên đi học trở lại: TB.pdf

- Xử lý các trường hợp có biểu hiện Ho, Sốt, Khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid - 19 trong trường học: Xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc covid19.pdf