Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II- năm học 2019 - 2020 theo công văn  Số: 1076-SGDĐT-GDPT.pdf  và công văn Số: 1113 -SGDĐT-GDTrH.pdf