Ngày 19/01/2021 Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã ký Quyết định số 389/QĐ-UBND công bố các thủ tục hành chính, thủ tuijc hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của SỞ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội