Ngày 24/02/2021 chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định số 920/QĐ-UBND  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Kèm theo quyết định này là 08 quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Trong đó có 03 quy trình giải quyết cấp thành phố, 05 quy trình giải quyết cấp huyện.