Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học