Tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ